En indskrift på et spær i Naur Kirke

Siden 2007 har redaktionen af Danmarks Kirker foretaget systematiske, dendrokronologiske undersøgelser af kirkernes gamle egetagværker.  De ofte meget præcise dateringer har i flere tilfælde givet mulighed for at nuancere kirkernes bygningshistorie i hidtil ukendt grad; til eksempel kan nævnes Borbjerg Kirke. Forud for prøveudtagningerne foretages en nøje undersøgelse af tagværkerne med henblik på at fastslå, om tagværket egner sig til prøveudtagelse. Under en sådan forundersøgelse blev kirkeværkets medarbejdere opmærksom på en indskrift på et spær i korets tagværk i Naur Kirke lidt vest for Holstebro.

Indskriften på spærets østside.

Indskriften på spærets østside.

Indskriften, der lyder “A n d i [?] 1401” er ikke entydig, og der hersker da også tvivl om læsningen – hvad står bogstaverne for; er det et navn eller måske en forkortelse for “Anno Domini”, dvs. “i det Herrens år”? Tegnene har ikke været underkastet en nærmere, epigrafisk analyse, men p.t. hersker den opfattelse, at der i virkeligheden er tale om en i nyere tid indridset tekst. Særligt udformningen af tallet 4 harmonerer dårligt med middelalderlige forlæg. Nu var hele formålet med undersøgelsen jo at udtage boreprøver til dendrokronologisk datering, hvilket også blev gjort. Resultaterne blev imødeset med stor spænding, men desværre var det ikke muligt at datere korets tagværk, så vi får altså ikke afklaret, om dateringen holder. Til gengæld lykkedes det at datere skibets tagværk: dette blev opsat i 1380’erne – altså kort tid før korspærets “datering”! Hvis indskriften som formodet er af nyere dato må man sige, at vedkommende har ramt forbløffende præcist i forhold til skibets tagværksdatering!

Udsnit af skibet tagværk set mod øst.

Udsnit af skibet tagværk set mod øst.

0 Kommentarer til “En indskrift på et spær i Naur Kirke ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar